VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa postupu pre zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku s ohľadom na MP CKO č. 12 (zákazka nepodliehajúca postupom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Názov zákazky: „Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma“

Názov projektu: Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma
Kód projektu: 313012W287
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Dátum zverejnenia: 19.3.2021

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.04.2021, do 10:00 hod.

Podrobnosti výzvy nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  1. Výzva na predkladanie ponúk_Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma.pdf
  2. Prílohy výzvy k Časti 1 – LC1.7z
  3. Prílohy výzvy k Časti 2 – LC2.7z
  4. Prílohy výzvy k Časti 3 – LC3.7z

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk:

  1. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf