Zníženie energetickej náročnosti výroby -Mäspoma spol. s r.o.

Projekt “Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma”

Názov projektu: Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma.
Prijímateľ: Mäspoma spol. s.r.o.
Sídlo prijímateľa: ul. T.G. Masaryka 955/8
Miesto realizácie projektu: Obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
Nenávratný finančný príspevok:

1 624 990,50 EUR

Opis projektu:

Zámerom je realizácia investície do automatizácie, resp. investície do inteligentnej inovácie v spoločnosti M ä s p o m a spol. s r.o., v jestvujúcej prevádzke Dvory nad Žitavou a diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým nevyrábali, pomocou 2 inovovaných procesov spustiť výrobu 4 nových produktových rád funkčných technologických zmesí. Realizácia projektu prispeje k rastu inovačnej kapacity podniku, čo je v súlade s cieľom: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.
Hlavná aktivita projektu, Podpora inteligentných inovácií, sa zrealizuje prostredníctvom obstarania dlhodobého hmotného majetku. Výstupom budú nasledovné merateľné ukazovatele: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) – v počte 1, Počet inovovaných procesov (kód P0760) – v počte 2, Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512) – v počte 4 a Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288) – v počte 1.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Mäspomix – Základné informácie o projekte:

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Prijímateľ: Mäspomix, s.r.o.,T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen,

IČO: 36023299

Názov projektu: Inovácia v spoločnosti Mäspomix, s.r.o.
Operačný program: 313000 – Operačný program Výskum a inovácie
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
v zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republik
Začiatok realizácie hlavných

aktivít projektu:

5/2018
Ukončenie realizácie hlavných

aktivít projektu:

12/2018
www.opvai.sk

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Modernizácia technologického parku v spoločnosti Mäspoma spol. s.r.o.
Prijímateľ: Mäspoma spol. s.r.o.
Sídlo prijímateľa: ul. T.G. Masaryka 955/8
Miesto realizácie projektu: Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj
Začatie projektu: 23.12.2014
Ukončenie projektu: 30.06.2015
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201
Výška poskytnutého príspevku: 546 275,00 €

Stručný opis projektu:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nákupu modernej technológie na potlač a ďalšie spracovanie polyamidových, bielkovinových a papierových obalov našich produktov. Využitím inovovaného výrobného postupu budeme prostredníctvom komplexnej technologickej základne schopní zvýšiť kvalitu a výrobnú kapacitu výroby a rozšíriť naše produktové portfólio.

Ciele projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mäspoma spol. s r.o.

Nákup vyspelej technológie za účelom modernizácie technologického parku spoločnosti v Mäspoma spol. s r.o.

Tvorba nových pracovných miest v spoločnosti Mäspoma spol. s r.o.

Výsledky realizovaného projektu:

Modernizácia technologického parku spoločnosti Mäspoma spol. s.r.o., zvýšenie jej konkurencieschopnosti a vznik 6 nových pracovných miest.

www.economy.gov.sk
www.siea.sk