Mäspomix – Základné informácie o projekte:

Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v zastúpení:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Prijímateľ:Mäspomix, s.r.o.,T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen,

IČO: 36023299

Názov projektu:Inovácia v spoločnosti Mäspomix, s.r.o.
Operačný program:313000 – Operačný program Výskum a inovácie
Spolufinancovaný z:Európsky fond regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ projektu:Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
v zastúpení:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republik
Začiatok realizácie hlavných

aktivít projektu:

5/2018
Ukončenie realizácie hlavných

aktivít projektu:

12/2018
www.opvai.sk

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:Modernizácia technologického parku v spoločnosti Mäspoma spol. s.r.o.
Prijímateľ:Mäspoma spol. s.r.o.
Sídlo prijímateľa:ul. T.G. Masaryka 955/8
Miesto realizácie projektu:Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj
Začatie projektu:23.12.2014
Ukončenie projektu:30.06.2015
Poskytovateľ:Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán:Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy:KaHR-111SP-1201
Výška poskytnutého príspevku:546 275,00 €

Stručný opis projektu:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nákupu modernej technológie na potlač a ďalšie spracovanie polyamidových, bielkovinových a papierových obalov našich produktov. Využitím inovovaného výrobného postupu budeme prostredníctvom komplexnej technologickej základne schopní zvýšiť kvalitu a výrobnú kapacitu výroby a rozšíriť naše produktové portfólio.

Ciele projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mäspoma spol. s r.o.

Nákup vyspelej technológie za účelom modernizácie technologického parku spoločnosti v Mäspoma spol. s r.o.

Tvorba nových pracovných miest v spoločnosti Mäspoma spol. s r.o.

Výsledky realizovaného projektu:

Modernizácia technologického parku spoločnosti Mäspoma spol. s.r.o., zvýšenie jej konkurencieschopnosti a vznik 6 nových pracovných miest.

www.economy.gov.sk
www.siea.sk