Informácia o verejnom obstarávaní

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mäspoma, spol. s r.o.
IČO: 00650803
T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Klibáni
Mobil: +421 908911329
Telefón: +421 484144223
Email: klibani@sqm.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): https://www.maspoma.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Modernizácia technologického parku v spoločnosti Mäspoma spol. s r.o.
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 145-WYT, číslo VVO 4/2014 z 08.01.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 11.02.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 10.02.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)